Longhorn PHP 2019 CFP is open!

DateInterval::createFromDateString

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateInterval::createFromDateStringDizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi döndürür

Açıklama

public static DateInterval DateInterval::createFromDateString ( string $zaman )

Normal tarih ayrıştırcısı kullanır ve dizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

zaman

Göreli gösterimle tarih. DateInterval'i oluşturmak için özellikle, strtotime() ve DateTime için kullanılan ayrıştırcı tarafından desteklenen göreli gösterimler kullanılır.

Örnekler

Örnek 1 Geçerli tarih aralıklarının çözümlenmesi

<?php
// Aralıklar her birinde eşittir.
$i = new DateInterval('P1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day');

$i = new DateInterval('P2W');
$i DateInterval::createFromDateString('2 weeks');

$i = new DateInterval('P3M');
$i DateInterval::createFromDateString('3 months');

$i = new DateInterval('P4Y');
$i DateInterval::createFromDateString('4 years');

$i = new DateInterval('P1Y1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 year + 1 day');

$i = new DateInterval('P1DT12H');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day + 12 hours');

$i = new DateInterval('PT3600S');
$i DateInterval::createFromDateString('3600 seconds');
?>

Dönen Değerler

Başarılıysa yeni bir DateInterval nesnesi döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
Anonymous
9 years ago
DateInterval::createFromDateString ( string $time )

When the manual says "Uses the normal date parsers" it means that this function cannot take $time = ISO8601 strings like "P7D".  If you want to use those, you must use the constructor.
up
2
marcoczen
3 months ago
Durations define the amount of intervening time in a time interval and are represented by the format;

    P: period
    Y: years
    M: months
    D: days
    T: time
    H: hours
    M: minutes
    S: seconds

So P30D = 30 Days
To Top