PHP 7.2.7 Released

Kullanıcı tanımlı işlevler

Bir işlev, şöyle bir söz dizimi kullanılarak tanımlanabilir:

Örnek 1 - İşlev kullanımını gösteren sözde kod

<?php
function foo($arg_1$arg_2/* ..., */ $arg_n)
{
    echo 
"Örnek işlev.\n";
    return 
$retval;
}
?>

Bir işlevin içerisinde geçerli her tür PHP kodu kullanılabilir, buna başka işlevler ve sınıf tanımları da dahildir.

İşlev isimleri, PHP'deki diğer isimlerle aynı kurallara tabidir. Geçerli bir işlev ismi bir harf ya da alt çizgi ile başlar, herhangi bir sayıda geçerli harf, sayı ya da alt çizgi ile devam eder. Düzenli ifade olarak, şu şekilde ifade edebiliriz: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*.

İşlevlerin çağrılmadan önce tanımlanmaları, aşağıdaki iki örnekte görüldüğü gibi koşullu olarak tanımlandıkları durumlar haricinde gerekmez.

Bir işlev aşağıdaki iki örnekte gösterildiği gibi koşullu olarak tanımlandıysa, bu işlev tanımının işlev çağrılmadan önce yapılması gerekmektedir.

Örnek 2 - Koşula bağlı işlevler

<?php

$makefoo 
true;

/* Henüz varolmadığı için foo() buradan çağrılamaz,
   ancak bar() çağrılabilir */

bar();

if (
$makefoo) {
  function 
foo()
  {
    echo 
"Uygulamanın çalışması bana erişene kadar ben yokum.\n";
  }
}

/* $makefoo doğru olduğundan
   artık foo() çağrılabilir */

if ($makefoofoo();

function 
bar()
{
  echo 
"Program başlatıldığı anda ben de varolurum.\n";
}

?>

Örnek 3 - İşlev içinde işlev

<?php
function foo()
{
  function 
bar()
  {
    echo 
"foo() çağrılana kadar yokum.\n";
  }
}

/* Henüz varolmadığı için
   bar() çağrılamaz. */

foo();

/* Artık bar() çağrılabilir,
   foo() çağrıldığında bar()
   erişilebilir hale gelir */

bar();

?>

PHP'de tüm işlevler ve sınıflar betik genelinde geçerlidir - bir işlevin içinden bile tanımlanmış olsalar işlevin dışından çağrılabilirler.

PHP işlevlerin farklı değiştirgeli yeni tanımlarının yapılmasını desteklemediği gibi, işlevler yeniden tanımlanamaz veya tanımsız kılınamaz.

Bilginize: İşlev isimleri büyük-küçük harf duyarsızdır, ancak işlev isimlerini tanımlandıkları halleriyle kullanmak daha iyidir.

Değiştirge sayısı değişken işlevler desteklendiği gibi işlevlerde öntanımlı değiştirge kullanımı da desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için func_num_args(), func_get_arg() ve func_get_args() işlevlerine de bakınız.

PHP'de işlevlerin kendilerini çağırması da mümkündür.

Örnek 4 - Kendini çağıran işlev

<?php
function recursion($a)
{
    if (
$a 20) {
        echo 
"$a\n";
        
recursion($a 1);
    }
}
?>

Bilginize: Kendini çağıran işlev ve yöntemler bunu 100-200 kere yaparsa yığıt taşabilir ve çalışan betiğin durdurulmasına sebep olabilir. Özellikle, kendini çağırma sayısı sonsuza giderse bu bir programlama hatası sayılır.

add a note add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
0
everton3x at gmail dot com
29 days ago
Although functions have a global scope, we can use them in conjunction with namespaces.

This works perfectly:

<?php

function test(){
    echo
"test 1\n";
}

namespace
NS;

function
test(){
    echo
"test 2\n";
}

namespace
NS\Sub;
function
test(){
    echo
"test 3\n";
}

?>
up
0
munteanutraian at gmail dot com
3 months ago
Function written inside another function will be declared when parent function is called.

Following code will raise no error. Call to bar() function is commented.

<?php

function foo() {
   
    function
baz() {
        echo
'baz foo' . PHP_EOL;
    }
   
    echo
'foo ' . PHP_EOL;
   
}

function
bar() {
   
    function
baz() {
        echo
'baz bar' . PHP_EOL;
    }
   
    echo
'bar' . PHP_EOL;
   
}

foo();

//bar();

baz();
up
-3
ohcc at 163 dot com
2 years ago
As of PHP 7.0, you can restrain type of return value of user defined functions.

Syntax is : function FunctionName ($arg1, $arg2, ...)  : TYPE { ... }

TYPE is a string representing the type of return value, TYPE can be a class name or a php variable type, such as array/string/bool/int/float.

When TYPE is one of the following value, it also stands for a classname

str/boolean/integer/real/double/resource/object/scalar

However,in my opion, boolean/bool, integer/int ... should have the same meaning, but at least in PHP7, they stand for different meanings respectively. This may be fixed in later versions of PHP.

<?php
   
function wxc ($var) : string {
        return
$var;
    }
?>

this function must return a string, if it return something else when called, a "Fatal error: Uncaught TypeError" error will be triggered.

code above is supported only in PHP 7+
up
-6
ayyappan dot ashok at gmail dot com
2 years ago
//Calling function with in a function or inner function

function add($a,$b){
    return $a+$b;
}

function sub($a,$b){
    return $a-$b;
}

function math($first, $second) {
    $res =  add($first, $second)/sub($first, $second);
    return (int)$res;
}
echo math(200,100);  //Results  3
up
-11
ayyappan dot ashok at gmail dot com
2 years ago
Type Checking in PHP 7

case A: //Using return
-------------------------
function welcome($name):string
{
   return $name;
}
echo welcome(100);

Results :  100

case B: //Using echo
-------------------------
function welcome($name):string
{
    echo $name;
}
welcome("100");

Results : Fatal error</b>:  Uncaught TypeError

function welcome(string $name)
{
    echo $name;
}
welcome(100);

Results :  100

case C: // Using strict_types
--------------------------------
declare(strict_types=1);

function welcome($name):string
{
    return $name;
}
echo welcome(90.99);

Results : Fatal error</b>:  Uncaught TypeError

case D: // Using strict_types
--------------------------------
//declare(strict_types=1);   On comment to strict_types

function welcome($name):string
{
    return $name;
}
echo welcome(90.99);

Results :  90.99

Note:
Behaviour of echo and return on welcome function show in different reflection. Representation of function type checking can be in either type as follows

function welcome(string $name){ }
or
function welcome($name):string{ }

Executed on PHP Version : 7.0.3
up
-16
Muneeb Aslam
2 years ago
following is a function that can be used to convert numeric date to alphabetic date, e-g from 2015-11-16 to 16 Nov, 2015.

1. Function takes 3 parameters, numeric date, locale and length of month
2. Function currently supports EN and ES month names.
3. Function can be calles as <?php convertDate("2015-11-16","en","full"); ?>

<?php

   
function convertDate($date,$locale,$length){
       
       
$monthNames = array(
               
"en" => array(
                   
"full" => array(1=>'January','February','March','April','May',
                   
'June','July','August','September','October','November','December'),
                   
                   
"short" => array(1=>'Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun',
                   
'Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec')
                ),
               
"es" => array(
                   
"full" => array(1=>'Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo',
                   
'Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Deciembre'),
                   
                   
"short" => array(1=>'Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
                   
'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dec')
                ),
            );
           
           
$exploded = explode("-",$date);
           
$year = $exploded[0];
           
$month = $exploded[1];
           
$day = $exploded[2];
           
           
$month = $monthNames[$locale][$length][$month];
           
$date = $day . " " . $month . ", " . $year;
            return
$date;
    }

?>
up
-15
N Atanackovic
3 years ago
You can also call function from itself.  For example, I want to reach the deepest value in multidimensional array and I call function from inside the very same function. In this example function behave as some meta-loop.
   
<?php

$arr1
=array('a'=>array('e'=>array('f'=>array('g'=>'h', 'n' )),'b','c'));
$arr2=array('a'=>array('e'=>array('f'=>array('g'=>array('l'=>array('m'=>'w','q')), 'n' )),'b','c'));

function
Deep($array){
    foreach(
$array as $key){
        if(
is_array($key)){
             return
Deep($key);//calling the function inside the function
}else {
echo
$key;
        }
    }
}

echo
Deep($arr1); //outputs: hn
echo Deep($arr2); //outputs: wq

?>
up
-17
ayyappan dot ashok at gmail dot com
2 years ago
For a good note, we can pass function as argument to function.

Take a look at the code. Passing function as argument can be achieved by Closure class ( A class to represent anonymous function).

function math(Closure $type, $first, $second) {
    // Execute the closure with parameters
    return $type($first, $second);
}

// Create an addition closure.
$addition = function ($first, $second) {
    // Add the values.
    return $first + $second;
};

// Create an subtraction closure.
$subtraction = function ($first, $second) {
    // Subtract the values.
    return $first - $second;
};

// Execute math function.
Note :anonymous  function is passed as an argument to function math.
echo math($addition, 2, 2);
echo PHP_EOL; // New line!
echo math($subtraction, 5, 3);

Courtesy : PHP Panda. Inspired from PHP panda.
up
-18
ayyappan dot ashok at gmail dot com
2 years ago
As posted by ohcc at 163 dot com

    function wxc ($var) : string
    {
        return $var;
    }

  this function must return a string, if it return something else when 
  called, a "Fatal error: Uncaught TypeError" error will be triggered.

  But when executed by passing various datatypes, it doesn't throw error  
  other than array and object.

  Please look over the code

  function abc($var) :string { return $var;}
  echo abc(true);    // Results 1
 
  function abc($var) :string { return $var;}
  echo abc(88.99);  // Results 88.99

  function abc($var) :string { return $var;}
  echo abc(array());
 
  //Results
  Fatal error : Uncaught TypeError: Return value of abc() must be of the  
  type string

  Note :
  Even though function is forced to return only string, it still considers the  
  other datatype arguments as string.
 
  echo gettype(abc(99.88));  // Returns string.
up
-21
php at xenhideout dot nl
3 years ago
Please be advised that the code block defining the function, within the function_exists() call, has to be executed for the function to get defined, whereas this is not the case for regular, unenclosed functions.

Meaning, if you write code like this:

<?php

do_function
();

if (!
function_exists('my_undefined')) {
    function
my_undefined() {
    }
}

function
do_function() {
   
my_undefined();
}
?>

..Then my_undefined will not be defined before the code in do_function calls it. Some people put their function sections below the regular executing code of the script. Making any of it 'pluggable' can then cause problems.
up
-23
aydinantmen [at] hotmail [dot] com
4 years ago
I want to use multidimentional arrays in a callback function what accepts second parameter.

Solution:

<?php

$arr1
= array("a" => "b", "c", "d's", "e" => array("f's", "g" => array("h's", "i" => "j's")));
$arr2 = mdarr_parameter($arr1);
$arr3 = mdarr_parameter($arr2, true);

function
mdarr_parameter($needle, $job=false) {
    if (
is_array($needle)) {
        foreach(
$needle as $name => $value) {
           
$needle[$name] = mdarr_parameter($value, $job);
        }
    } else {
       
// Now you do anything you want...
       
if ($job === true) {
           
$needle = stripslashes($needle);
        } else {
           
$needle = addslashes($needle);
        }
    }
    return
$needle;
}

print_r($arr2);
print_r($arr3);

/**
Outputs:

Array
(
    [a] => b
    [0] => c
    [1] => d\'s
    [e] => Array
        (
            [0] => f\'s
            [g] => Array
                (
                    [0] => h\'s
                    [i] => j\'s
                )

        )

)
Array
(
    [a] => b
    [0] => c
    [1] => d's
    [e] => Array
        (
            [0] => f's
            [g] => Array
                (
                    [0] => h's
                    [i] => j's
                )

        )

)
**/

?>
up
-27
info at namasteui dot com
2 years ago
Functions that are written by the user are User defined functions.

function function name [(argument1, argument 2, ...argument n)]
{any PHP code }

For example,

<?php
function hello()
{
print(
"Hello!");
}
hello();
?>

Using the function hello() anywhere in the PHP code will display the word "Hello".
To Top